Skip to main content

Zákaznícke a reklamačné podmienky

Zákaznícke a reklamačné služby

Rezervácia vozidla

Ak rezervujete alebo kupujete prenájom cez telefón, dôkladne sa sústreďte na to, čo je a čo nie je zahrnuté v cene. Môžete požiadať o zaslanie ďalších informácií cez e-mail alebo presmerovanie na web stránku, kde si môžete pozrieť podmienky prenájmu. Dôkladne si všímajte, čo je zahrnuté v cene prenájmu a čo nie je, napríklad:
•    Zahŕňa cena neobmedzený počet najazdených kilometrov?
•    Aká je spoluúčasť pri poškodení vozidla?
•    Zahŕňa aj DPH?
•    Existuje príplatok za lokalitu (mnohé letiská ho účtujú)?
•    Existujú určité obmedzenia, ktoré platia pre sadzbu za prenájom (napr. víkendové sadzby bežne vyžadujú vrátiť vozidlo pred určeným časom v pondelok ráno)?
•    Existuje poplatok navyše za vyzdvihnutie a odovzdanie vozidla v rozličných lokalitách?
•    Existuje poplatok navyše za cestovanie do zahraničia?
 
Je dôležité zvoliť si to správne vozidlo pre vaše potreby. Aj keď požičovňa nemôže vždy garantovať konkrétnu značku alebo model vozidla, mali by ste si zvoliť takú kategóriu vozidla, ktorá najlepšie plní vaše potreby, najmä ak chcete prevážať batožinu a cestujúcich. Ak si chcete prenajať doplnkové produkty vrátane autosedačiek, snežných reťazí alebo satelitnej navigácie, opýtajte sa na ne pri uskutočnení rezervácie a zistite akékoľvek dodatočné náklady.

Aké dokumenty potrebujem?

Budete potrebovať vodičský preukaz pre typ vozidla, ktorý si idete prenajať, európsky doklad totožnosti a/alebo cestovný pas a prípadne ďalšie dokumenty ako platný inkasný šek, atď. Ak máte typ preukazu s fotkou, musíte si so sebou vziať preukaz s fotkou a jeho príslušnú papierovú časť. Preverte u svojej požičovne, čo ďalšie budete ešte potrebovať pri rezervácii vozidla. Na rezerváciu u väčšiny firiem budete napríklad potrebovať platnú kreditnú kartu a v prípade drahých vozidiel môžu byť požadované viaceré kreditné karty.

Používanie vozidla v zahraničí

Ak plánujete vziať svoje prenajaté vozidlo do inej krajiny, musíte informovať požičovňu, keďže potrebujete od nej povolenie. Ak vám dovolí vziať vozidlo do zahraničia, potom dokáže aj poskytnúť potrebnú dokumentáciu vozidla, poistenie motorových vozidiel a asistenčné služby v prípade poruchy.

Uistite sa, že ste oboznámený s pravidlami cestnej premávky v ktorejkoľvek krajine, ktorú sa chystáte navštíviť; napríklad budete možno potrebovať nosiť so sebou reflexnú vestu pre seba a svojich cestujúcich alebo varovný trojuholník. Požičovňa vám možno bude vedieť asistovať pri požiadavkách krajiny, do ktorej cestujete. Potrebné informácie môžete nájsť aj cez národné motoristické/turistické združenia

na:
http://www.fiabrussels.com/en/about_us/european_member_clubs/
 
Spracovanie údajov a informácií pri prenájme

Spoločnosť Lubocar – Luboš Vlčko so sídlom Malouherecká 104, IČO: 32 81 3333 (ďalej len „Prenajímateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa:

1. Prenajímateľ je na základe uzatváraného / uzatvoreného zmluvného vzťahu oprávnený spracúvať údaje a osobné údaje podnikateľa alebo fyzickej osoby - jednotlivca, ktoré vstupujú / vstúpili s Prenajímateľom do zmluvného vzťahu (ďalej len "Nájomca"):

údaje Nájomcu - právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa: obchodné meno a sídlo, miesto podnikania, mená, trvalé bydliská, rodné čísla, dátumy narodenia, čísla OP členov štatutárnych orgánov, osôb oprávnených konať v mene Nájomcu tzv. splnomocnených osôb, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (kontaktné adresy, telefónne a faxové čísla, emailové adresy), údaje o platbe (údaje o bankovom účte, spôsob platby, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), čísla vernostných kariet, vlastnoručný podpis, odtlačok pečiatky. údaje Nájomcu - fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (mobilné číslo, e-mailová adresa), čísla vernostných kariet, dátum narodenia, údaje občianskom a o vodičskom preukaze a/alebo cestovnom pase, údaje o škodových udalostiach, údaje o platbe (spôsob platby, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), informácie o používaní prenajatého vozidla, vlastnoručný podpis.

2. Prenajímateľ je na základe osobitného súhlasu oprávnený spracúvať:
fotokópie úradných dokladov fyzických osôb a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovené a zaznamenané kópie a opisy úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že Prenajímateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby, osobné údaje fyzických osôb, oprávnených viesť prenajaté motorové vozidlo iných ako Nájomca (ďalej len "Ďalší vodič"). Na základe zmluvných dojednaní s Prenajímateľom je Nájomca povinný poskytnúť osobné údaje Ďalších vodičov, pričom Nájomca je oprávnený poskytnúť osobné údaje Ďalšieho vodiča výlučne na základe primeraného právneho základu. Ak Nájomca nedisponuje súhlasom, resp. iným oprávnením (napr. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov) nie je oprávnený Prenajímateľovi poskytnúť osobné údaje Ďalšieho vodiča. Ak poskytuje osobné údaje priamo Ďalší vodič, Prenajímateľ pred ich poskytnutím požiada Ďalšieho vodiča o udelenie osobitného súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa.

Súhlas je dotknutou osobou (Nájomca, Ďalší vodič a pod.) udeľovaný slobodne a dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti adresovanej na sídlo Prenajímateľa. Dotknutá osoba môže poskytnúť len pravdivé, správne a úplné osobné údaje. Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Každá dotknutá osoba má právo na informácie, opis a opravu / aktualizáciu svojich osobných údajov spracúvaných Prenajímateľom.

3. Prenajímateľ je na základe § 10 ods. 3 g) Zákona o ochrane OÚ oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla získané prevádzkou monitorovacieho zariadenia, ak je ním vozidlo vybavené. K spracúvaniu osobných údajov (vyplývajúcich zo získaných informácií o výskyte vozidla) dochádza v prípade, ak prenajaté motorové vozidlo užíva jediná fyzická osoba, t.j. ak je v čase užívania prenajatého motorového vozidla Prenajímateľ schopný identifikovať konkrétnu fyzickú osobu a vozidlo je vybavené monitorovacím zariadením. V tomto prípade budú spracúvané osobné údaje v rozsahu získaných GPS informácií o výskyte vozidla a z toho odvoditeľných charakteristík dotknutej osoby. Nájomca je pri preberaní vozidla informovaný o tom, že je prenajaté vozidlo vybavené GPS monitorovacím zariadením. Informačný systém Prenajímateľ riadne oznámil Úradu na ochranu osobných údajov SR, v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre Prenajímateľa zo Zákona o ochrane osobných údajov.

4. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 1 a 2 spracúvať výlučne za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácia, poskytnutie údajov na prípravu zmluvy); uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia; fakturácie, evidencie a vymáhania pohľadávok; riešenia poistných a škodových udalostí.

5. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 3 spracúvať výlučne za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov a to predovšetkým za účelom ochrany majetku a finančných záujmov Prenajímateľa.

6. Vyššie uvedené údaje osôb a informácie o osobách, ktoré majú alebo môžu mať rozsah osobných údajov, Prenajímateľ v prípade nutnosti sprístupňuje a/alebo poskytuje len súdom, orgánom činným v trestnom konaní a poisťovniam (na základe osobitných zákonov) a to predovšetkým z dôvodu poskytovania súčinnosti za účelom ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa a Nájomcu.

7. Prenajímateľ bude spracúvať údaje prostredníctvom vlastných oprávnených osôb, prípadne prostredníctvom pobočiek a zastúpení v Slovenskej republike - sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe zmluvy uzavretej s Prenajímateľom spracúvať osobné údaje v jeho mene.

8. Prenajímateľ bude spracúvať údaje a informácie Nájomcu v informačnom systéme (s výnimkou údajov získavaných z monitorovacích zariadení, ktoré sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme Prenajímateľa). V rámci tohto spracúvania sú osobné údaje uvedené v Zmluve o prenájme prenášané v rámci krajín EÚ.

9. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu osoby ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh. Práva dotknutých fyzických osôb ustanovuje zákon o ochrane OÚ.

10. Prenajímateľ sa zaväzuje, že prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia a zabezpečí náležité opatrenia na ochranu spracúvaných údajov a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11. Prenajímateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad/podklad počas 10 rokov od skončenia platnosti Zmluvy.

V kancelárii požičovne

Podpis nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva je formálna dohoda medzi vami a požičovňou a vymedzuje podrobnosti podmienok používania prenajatého vozidla. Zahŕňa údaje vozidla, dohodnutú sumu za prenájom a akékoľvek ďalšie položky a tiež kedy prenájom začína a končí. Vždy si nechajte dostatok času na prevzatie vozidla a prečítanie nájomnej zmluvy. Presvedčte sa, že rozumiete podmienkam prenájmu pred jej podpisom.

Mali by si ste tiež uvedomiť nasledovné:

Najazdené kilometre

Ak ste povinný zaplatiť za navyše najazdené kilometre, presvedčte sa, že správne rozumiete dennému limitu a základ, podľa ktorého sa budú počítať a účtovať navyše najazdené kilometre. Pri vyzdvihnutí a vrátení vozidla sa presvedčte o správnom zaznačení prejdených kilometrov na nájomnej zmluve.

Havarijné poistenie

Nesiete zodpovednosť za akúkoľvek stratu a celkové náklady akejkoľvek škody na prenajatom vozidla až do jeho vrátania alebo spätného prevzatia a prehliadnutia zo strany zamestnanca požičovne. Aby ste sa však uchránili pred týmito potenciálnymi nákladmi, požičovňa vám môže ponúknuť havarijné poistenie, ktorého podrobnosti budú uvedené na nájomnej zmluve.

Po akceptovaní tohto poistenia znížite čiastku, za ktorú nesiete zodpovednosť na spoluúčasť uvedenú na nájomnej zmluve.

Poistenie proti krádeži

Poistenie proti krádeži poskytuje krytie v prípade krádeže alebo poškodenia prenajatého vozidla pri pokuse o jeho ukradnutie. Po akceptovaní tohto poistenia obmedzíte čiastku, za ktorú nesiete zodpovednosť na spoluúčasť uvedenú na nájomnej zmluve.
Výluky z poistenia proti krádeži alebo havarijného poistenia

Mali by ste skontrolovať, či existujú určité výluky z poistenia, napríklad na čelné sklá, pneumatiky alebo poškodenia strechy? Vždy si ujasnite, čo je a čo nie je zahrnuté v poisteniach poskytnutých požičovňou. Ak nechápete akýkoľvek aspekt poistení alebo si nie ste istý, čo je pokryté, požiadajte požičovňu o vysvetlenie ešte pred podpisom svojej zmluvy.

Pohonné hmoty

Väčšina požičovní vám ponúkne rozličné možnosti pre riešenie pohonných hmôt pre vozidlo. Obvykle existujú tri možnosti, z ktorých si možno vybrať:
•    zakúpenie nádrže paliva od požičovne a vrátenie vozidla s prázdnou nádržou,
•    vyzdvihnutie vozidla s plnou nádržou a jeho vrátenie s plnou nádržou,
•    uhradenie požičovni spotrebovaných pohonných hmôt.
Vždy preverte u požičovni pred prenájmom vozidla, aké má pravidlá pre dopĺňanie pohonných hmôt a skontrolujte úroveň paliva pri vyzdvihnutí aj vrátení vozidla. Pri vyzdvihnutí vozidla skontrolujte typ paliva, ktoré potrebuje. Veľká časť nákladných áut a rastúci počet osobných áut využíva naftu. Natankovanie benzínu do dieselového motora alebo nafty do benzínového motora spôsobuje závažné poškodenie, za ktoré budete niesť zodpovednosť. Ak si nie ste istý, aký typ paliva vaše vozidlo potrebuje, preverte to u požičovne pred začiatkom vašej cesty.

Kontrola vozidla
Požičovňa by mala zabezpečiť čisté, moderné a bezpečné vozidlo, ktoré dôkladne skontroluje pred každým vypožičaním.

Pozorne si prezrite vozidlo pri vyzdvihnutí tak, že ho celé obídete a budete hľadať akékoľvek známky poškodenia. Hľadajte akékoľvek škrabance, preliačiny alebo odreniny, bez ohľadu na to, aké sú malé a presvedčte sa, že sú poznačené v nájomnej zmluve. Nezabudnite skontrolovať aj vnútrajšok vozidla vrátane náhradnej pneumatiky a nástrojov. Ubezpečte sa, že akékoľvek škody sú kompletne poznačené v nájomnej zmluve a že ste plne spokojný so stavom vozidla pred jej podpisom.

Ak nedokážete prezrieť vozidlo kvôli zlému počasiu alebo slabému svetlu, uistite sa, že táto skutočnosť je zaznačená v nájomnej zmluve. Vozidlo však musíte prezrieť v primeranom čase po jeho prebratí a okamžite informovať požičovňu v prípade objavenia akéhokoľvek poškodenia. V prípade, že tak nespravíte, budete niesť zodpovednosť za akúkoľvek novú škodu zistenú na vozidle ku koncu zmluvy – inými slovami akúkoľvek škodu nezaznačenú v nájomnej zmluve na začiatku prenájmu.

Počas prenájmu

Čo sa stane v prípade poruchy?
Väčšina prenajatých vozidiel je krytá asistenčnými službami v prípade poruchy. Ak je táto služba poskytnutá, mali by ste zistiť, ktorú asistenčnú firmu požičovňa využíva a uistiť sa, že vám boli dodané správne kontaktné údaje. Ak tieto údaje neboli poskytnuté, požiadajte o ne požičovňu.

Čo sa stane v prípade, ak máte nehodu?
Ak budete mať nehodu, nesmiete priznať zodpovednosť voči žiadnej tretej strane, ktorá bude zainteresovaná do nehody. Je potrebné vypýtať si mená a adresy všetkých zainteresovaných strán, vrátane svedkov, a okamžite zavolať na najbližšiu pobočku firmy, od ktorej ste si vozidlo prenajali. Pri vrátení vozidla musíte vyplniť tlačivo správy o nehode.

Dopravné priestupky
Ak spáchate dopravný priestupok v prenajatom vozidle, musíte si uvedomiť, že okrem vašej pokuty budete možno niesť zodpovednosť aj za dodatočné náklady. Každý priestupok sa rieši a spracúva odlišne podľa typu pokuty a požičovne, od ktorej máte auto prenajaté.

Vrátenie vozidla
Vozidlo budete povinný vrátiť v dobrom stave. V prípade poškodenia alebo vandalizmu budete niesť zodpovednosť za akékoľvek náklady na opravu alebo renováciu.
Škoda

Nechajte si dostatok času pri odovzdávaní vozidla, a to najmä na rušných pobočkách požičovní napríklad na letiskách. Uistite sa, aby vozidlo prezrel zamestnanec požičovne a aby ste obaja odsúhlasili, poznačili a podpísali záznam o akejkoľvek škode na všetkých kópiách nájomnej zmluvy. Ak ste mali nehodu, musíte vyplniť a podpísať tlačivo správy o nehode.

Ak ste na vozidle spôsobili menšiu škodu, požičovňa nemusí vozidlo opraviť okamžite a môže použiť predbežnú kalkuláciu ceny opravy vozidla. Prípadne niektoré požičovne môžu získať odhad skutočných nákladov opravy od svojej automobilovej dielne. Ak vrátite vozidlo s poškodením, ktoré znemožní jeho prenájom, môže vám byť účtovaná aj náhrada za zamedzenie užívania. Toto je poplatok vyrubený požičovňou na krytie straty na zisku v čase, kedy je vozidlo mimo prevádzky.

Čo sa stane, ak chcem vrátiť vozidlo mimo otváracích hodín?
Niektoré požičovne vám môžu dovoliť vrátiť vozidlo aj mimo otváracích hodín kancelárie požičovne. Mali by ste si byť však plne uvedomiť riziká a implikácie, ktoré z toho plynú pred tým, ako s tým budete súhlasiť. Dôrazne odporúčame, aby ste vozidlo vracali vždy počas bežných otváracích hodín.

Ak vám požičovňa umožní vrátiť vozidlo mimo prevádzkových hodín, naďalej budete zodpovedný za stav vozidla až do času, kedy člen personálu nevykoná celkovú kontrolu. To znamená, že náklady na akúkoľvek škodu spôsobenú na vozidle v čase, kedy je ponechané bez dozoru, zostávajú na vašu ťarchu. Za účelom zmiernenia tohto rizika sa dôrazne odporúča vyfotografovať vozidlo zvonku a zvnútra po tom, ako ho zaparkujete na mieste odovzdania.


Po ukončení prenájmu
Po ukončení prenájmu vám môžu byť účtované dodatočné náklady v súvislosti so škodou alebo dopravnými priestupkami. Ak nebudete súhlasiť s niektorými z týchto poplatkov, požiadajte požičovňu o sprievodné doklady.
Ako podať reklamáciu
Každá požičovňa bude mať vyhradené oddelenie služieb zákazníkom, ktoré bude vedieť adresovať reklamácie v súvislosti s ktorýmkoľvek krokom v procese prenájmu. Podľa konkrétnej firmy bude preferovanou metódou kontaktu e-mail, telefón alebo doporučený list. Ďalšie informácie nájdete na firemnej web stránke.